Left Continue shopping
Your Order

You have no items in your cart

Deutzia, Yuki Snowflake

$3399

Yuki Snowflake®
Deutzia x

Plant Type: Shrub (Deciduous)
Height: 12" - 24"
Spread: 12" - 24"
Spacing: 12" - 24"
Zone: 5 - 8